PRAVILNIK I OBRAZAC PDF Štampa El. pošta
Napisao admin   
sreda, 26 februar 2014 05:38

На основу члана 76. став 6. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09)   члана 27.и чл.21. Статута Културно просветне заједнице Житиште, Управни одбор Културно просветне заједнице Житиште дана _30.01.2014 године доноси:

 

П Р А В И Л Н И К

О НАЧИНУ, КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КУЛТУРНО УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА, АМАТЕРСКИХ ДРАМСКИХ СЕКЦИЈА,  УДРУЖЕЊА, МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА, ИЗ  БУЏЕТА  КУЛТУРНО ПРОСВЕТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

Члан 1.

Овим Правилником се ближе уређују начин, мерила и критеријуми за избор програма и плана о очувању културе, обичаја, ручних радова, фолклора, аматерских драмских секција, и друго из буџета Културно просветне заједнице Житиште.

Члан 2.

О додели финансјских средстава одлучује Управни одбор и директор Културно просветне заједнице.

Директор Културно просветне заједнице, ближе уређује начин, мерила и критеријум за избор програма (плана рада) који се финансира из средстава КПЗ Житиште.

Са подносиоцем захтева за финансијска средства, закључује се  Уговор о њиховом финансирању.

Удружења односно други субјекти, који подносе захтев за финансирање и суфинансирање,  подносе извештај о раду за претходну годину, као и план и програм рада за наредну годину.

Члан 3.

Финансирање програма врши се на основу конкурса који расписује Културно просветна заједница Житиште, за културу и остало наведено из члана 1 овог Правилника.

Члан 4.

Конкурс се објављује на званичном сајту Културно просветне заједнице Житиште,  и у једном од дневних jaвних гласила који покрива целу општину Житиште.

Члан 5.

На Конкурсу могу да учествују,регистрована  удружења, КУД-ови,  Аматерске драмске секције, сви они који промовишу културне циљеве, афирмацију младих и њихово укључивање, удружења који својим значењем доприносе развоју и промоцију наше општине.

Члан 6.

Право учешћа на конкурсу имају подносиоци пријава који испуњавају опште услове:

-          Основна или претежна активност је култура,

-          Пријава се подноси у року који је утврђен конкурсом,

-          Конкурсна документација мора да садржи план и програм, традицију постојања, манифестације које су традиционалне,

-          Фото копију Потврде о регистрацији подносица пријаве,

-          Званичан доказ о рачуну у банци

Културно просветна заједница задржава право да од подносиоца који су благовремено поднели пријаву по потреби затражи додатну документацију и информацију.

Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурсу неће бити разматране, а испуњеност услова утврђује Управни одбор и директор Културно просветне заједнице Житиште.

Члан 7.

Културно просветна заједница финансира и суфинансира КУД-ове, Удружења, Аматерске драмске секције као и остале секције,(рецитаторе, сликаре) који својим аматеризмом и волонтерством у погледу културе представљају значајан допринос развоју наше општине, доноси афирмацију младих стваралаца, подстичу дечије стваралаштво и стваралаштво за децу и младе у култури, подтстичу културно и уметничко стваралаштво особа са инвалидитетом као и доступност културних садржаја особама са инвалидитетом.

Члан 8.

Мерила за доделу финансијских средстава која се финансирају и суфинансирају из биџета Културно просветне заједнице су:

-          Категорија културног добра као и степен угрожености истог, традиција постојања.

-          Садржај плана и програма као  и манифестације које су од значаја,

-          Допринос упознавању и промовисању заштите културног наслеђа код деце и младих, утицај на ширење свести о значају очувања и промовисања културног наслеђа.

-          Допринос сарадњи и умрежавању са истородним, односно разнородним удружењима, КУД-овима, Аматерским драмским секцијам итд.

-          Промоција принципа мултикултуралности кроз заштиту и презентацију заједничког културног наслеђа у општини Житиште.

-          Допринос стварању, презентацији и промовисању нових садржаја заснованих на заштити културног наслеђа.

Члан 9.

На конкурсу за финансирање и суфинансирање искључиво имају право КУД-ови, удружења, Аматерске драмске секције и друго са територије општине Житиште, и то:

-          Манифестације, фестивали, концерти, изложбе, позоришне представе, радионице, очување старих заната као и традиционалних јела и сл. којима се подстиче и обогаћује култура.

Члан 10.

Резултати конкурса објављују се на званичној интернет страници Културно просветне заједнице Житиште. Сви подносиоци пријава се писмено обавештавају од стране Културно просветне заједнице Житиште.

Члан 11.

Надзор над спровођењем и примењивањем овог Правилника врши Надзорни орган Културно просветне заједнице.

Члан 12.

Правилник ступа на снагу даном доношења.

Број: 17/4-2014

У Житишту: 30.01. 2014 године

 

Председник Управног Одбора

Културно просветне заједнице Житиште

Рожи Адриен

 

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ (ОВДЕ)

Poslednje ažurirano ponedeljak, 28 decembar 2015 08:28
 

KPZ Facebook stranica